.

РусскийУкраїнськаEnglish


         ЗАКОН ПРО ПЕЧЕРИ ТА СПЕЛЕОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

(ПРОЕКТ)

 

Цей Закон визначає правові основи організації ініціативної спелеологічної  діяльності по пошуку, дослідженню та вивченню всіх типів карстових об'єктів громадськими  спелеологічними організаціями,  відкриття нових печер, правового статусу печер та їх охорони, ефективного використання печер як об’єктів природно-заповідного фонду України та організації презентації  карстових природних комплексів та об‛єктів населенню України.

Необхідність прийняття закону про печери та спелеологічну діяльність обумовлюється актуальністю завдань оптимізації національної стратегії природокористування на унікальних закарстованих територіях, формування раціональних методів і правил дослідження та використання спелеоресурсов України, а також недостатня пропрацьованість і заплутаність нормативно-правової та поняттєво-термінологічної бази такого специфічного виду діяльності як спелеологія.

 

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Даний закон визначає правові, соціальні та економічні основи організації основних аспектів ініціативної спелеологічної  діяльності по пошуку, дослідженню та вивченню всіх типів карстових об'єктів громадськими  організаціями - спелеоклубами та спелеосекціями, приватними особами  та науковими установами в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь.

 

Стаття 1. Ціли Закону.

Цілями даного закону є:

-     Визначення політики держави в питаннях пошуку, відкриття, дослідження, збереження, захисту та управління печерами та печерними ресурсами як частини природних багатств України;

-     Нормалізація та введення в законодавче поле ініціативного та самодіяльного громадського руху спелеологів, надання їм підтримки та захисту з боку держави;

-     Створення нормативно-правової бази статусу та ролі громадських спелеологічних організацій та рухів у справі пошуку, дослідження, охорони та обліку печер;

-     Встановлення базових правил та норм діяльності спелеологів по проведенню робіт з відкриття, дослідження, картографування печер а також управління та розпорядження печерними ресурсами;

-     Регулювання порядку використання  печер і печерних ресурсів для наукових, пізнавальних, освітніх, рекреаційних, туристичних та інших цілей;

-     Надання спелеоресурсам країни відповідного правового статусу;

-     Визначення рамок та форм співробітництва та взаємодії спелеологів з місцевими органами влади;

-     Регулювання співробітництва та обміну інформацією між державними органами та громадськими організаціями – спелеоклубами, спелеосекціями та приватними особами – спелеологами, які ведуть пошук, відкриття, дослідження та картографування печер;

-     Встановлення базових принципів і форм централізації та стандартизації спелеологічної інформації;

-     Сприяння подальшому розвитку практичної спелеології та науки спелеології.

 

Стаття 2. Основні завдання  та задачі Закону.

Завданням законодавства України про печери та спелеологічну діяльність в України є регулювання суспільних відносин щодо діяльності громадських спелеологічних організації в справі пошуку, відкриття, дослідження печерних об’єктів та подальшої охорони, управління і використання цих унікальних природних геологічних комплексів.

Даний закон спрямований на вирішення наступних задач:

-     Нормалізація та узаконювання базових аспектів спелеологічної діяльності по пошуку, дослідженню та вивченню всіх типів карстових об'єктів громадськими організаціями, приватними особами та науковими установами;

-     Облік і визначення  ролі, місця та прав національних громадських спелеологічних організацій;

-     Узагальнення досвіду та кодифікація всього спектра відносин в області пошуку, дослідження, охорони та використання печер, максимально врахування реальних функції та інтересів основних сторін цих відносин;

-     Нормативно-правове регулювання всього комплексу питань пошуку, вивчення та використання печер;

-     Відображення та закріплення ініціативної діяльності та ролі громадських спелеологічних об'єднань - спелеоклубів і індивідуальних спелеологів - аматорів по розвідуванню, перше-проходженню, дослідженню, використанню, обліку та первинній документації печер;

-     Визначення функцій, повноважень та обов'язків всіх сторін спелеологічної діяльності, а також джерел та механізмів фінансування цих функцій.

-     Формалізація процедур пошуку, відкриття та обліку нових печер;

-     Забезпечення  інформування про відкриття нових печер місцеві органи влади та  органи екологічної інспекції;

-     Забезпечення представлення інтересів спелеоклубов і спелеологів у державних органах на законодавчій основі;

-     Розвиток практики екологічно безпечного керування печерними ресурсами;

-     Зміцнення міждисциплінарного співробітництва в печерній і карстовій дослідницькій програмах;

-     Сприяння спелеологічної та екологічної просвіті юнацтва та широкої громадськості;

-     Заохочення національного та міжнародного співробітництва в справі захисту навколишнього середовища на благо печер і карстових форм рельєфу;

-     Визначення і нормування специфічної понятійної та термінологічної бази спелеологічної діяльності.

 

Стаття 3. Законодавче регулювання питань у галузі карстових об'єктів.

Законодавче регулювання всього комплексу питань у галузі охорони та захисту карстових об'єктів, що не зазначені в даному законі, визначається та регулюється законами України (ЗУ) "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", а також іншими спеціальними законами та нормативними актами.

Всі аспекти використання печер як ділянки надр, що не визначені даним законом, регулюється "Кодексом України про надра".

 

Стаття 4. Взаємозв’язок закону з законодавством України.

Цей закон взаємопов'язаний з законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Кодексом України про надра", "Земельним кодексом", а також враховує рекомендації "Етичного кодексу" Міжнародного союзу спелеологів (UIS) та досвід світової законодавчої практики в галузі печер.

   

Стаття 5. Терміни та визначення.

Використані в цьому Законі наступні терміни та визначення мають вказані значення, якщо контекст не вимагає іншого:

1.   Вертикальна печера це така печера, що має переважно вертикальну структуру яка має конусоподібну, циліндричну, щелино-подібну  або складну форму що доступна для людини та має сумарну глибину не менш 20м від верхнього краю вхідного колодязя;

2.   Глибина печери - для вертикальної печери найбільша відстань по вертикалі від краю вхідного колодязя печери до досягнутої самої нижчої по глибині дослідженої точки печери або перепад висот між верхньою і нижньою точкою порожнини. 

3.   Горизонтальна печера - горизонтальна, похила або складна (лабіринт) порожнина у якої довжина  більше, ніж два інших вимірювання (ширина, висота), доступна для людини та має загальну закартовану довжину ходів не менш 5м;

4.   Громадське об'єднання – це, згідно Ст.1 до Закону України "Про громадські об'єднання", добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів;

5.   Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи;

6.   Двері або обладнаний вхід означають будь-яке штучне спорудження або пристрій, розташований таким чином, щоб обмежити або заборонити доступ або вхід у печеру;

ЗУРСГС Сайт спелеологів »


Погода в Королівці »

Контакти »

Контакти

Экскурсії до печер »

Статистика »

Сьогодні345
Вчора466
На цьому тижні1362
В цьому місяці11336
Всього667877